ODREDBE I USLOVI ANGAŽOVANJA
EUROPCAR PRIMERO RENT A CAR CG D.O.O.


 

Preuzmi uslove najma vozila za fizička lica


Preambula

Hvala Vam na iznajmljivanju uz Europcar!

PRIMERO RENT A CAR CG D.O.O. (u daljem tekstu: Europcar) je crnogorska kompanija sa registrovanim sedištem na adresi Zgrada Aerodrom Podgorica, 81000 Podgorica, Crna Gora. Registrovana je u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore pod matičnim brojem 02785552.

U skladu sa tekućim opštim Odredbama i uslovima angažovanja (u daljem tekstu: T&C), Europcar ima sledeće obaveze ukoliko se zaključi ugovor o iznajmljivanju:

 • iznajmljivanje Vozila (automobila ili kombija) Vama (kao što je definisano odeljkom 1 ispod) na vremenski period određen Ugovorom o iznajmljivanju (u daljem tekstu: Period iznajmljivanja), kao i svih dodataka koje želite da iznajmite, što se takođe navodi u Ugovoru o iznajmljivanju
 • pružanje određenih usluga mobilnosti uključenih u Vaš najam i nuđenje ostalih usluga koje su dostupne uz dodatnu naplatu

Ugovornim odnosom između Vas i Europcar-a upravljaju sledeća dokumenta:

 • Ugovor o iznajmljivanju, uključujući primenjive posebne uslove (dokument zaključen s Vama u trenutku naplate ili prvog dana najma)
 • Imejl kojim se potvrđuje rezervacija (kada unapred rezervišete najam preko interneta ili drugačije)
 • Europcar Odredbe osiguranja i zaštite
 • Preporučeni cenovnik
 • Tekuće T&C koje se odnose na sva gorenavedena dokumenta.

U slučaju kontradikcija između gorenavedenih dokumenata, uslovi prvog dokumenta preovlađuju nad ostalim dokumentima.

 

1) NA KOGA SE ODNOSE ODREDBE I USLOVI IZNAJMLJIVANJA?

T&C se odnose na Vas, osobu koja plaća najam i sve povezane troškove (a Vi takođe možete biti vozač), kao i na sve (ostale) vozače koji su izričito navedeni u Ugovoru o iznajmljivanju i stoga su ovlašćeni da upravljaju Vozilom.

Sva lica navedena u Ugovoru o iznajmljivanju su zajednički i lično odgovorni za plaćanje iznosa dospelih na osnovu ugovora.

 

2) KO MOŽE DA IZNAJMI, A KO MOŽE DA VOZI?

a) Ko može da iznajmi?

Svako pravno ili fizičko lice:

 • - koje je pravno sposobno za sklapanje ugovora sa Europcar-om i spremno da prihvati odgovornost za Vozilo tokom Perioda iznajmljivanja; i
 • - koje ima sredstva koja će prihvatiti relevantna lokalna Europcar kompanija (videti donju tabelu) za plaćanje iznajmljivanja Vozila i svih povezanih troškova;
NAČINI PLAĆANJA KOJE PRIHVATA EUROPCAR
Kreditna kartica
Gotovina
Vaučeri i kartice za elektronsko plaćanje
 • - Europcar preferira uplate koje nisu u gotovini
 • - Prihvatljive kreditne kartice su Visa, American Express i Master card. Debitne i elektronske kartice nisu prihvatljive za depozit prilikom iznajmljivanja. Debitnom karticom se može platiti najam na kraju najma.
 • - Čekovi nisu prihvatljiv način plaćanja
 • - koje pruži važeća dokumenta navedena u donjoj tabeli:
DOKUMENTA KOJA ZAHTEVA EUROPCAR
Lična karta ili pasoš
Vozačka dozvola ispisana latiničnim slovima, važeća u Crnoj Gori. Za ostale dozvole, potrebni su nam originali i međunarodne vozačke dozvole ili overeni prevod
Dokaz stvarnog mesta boravka, bez poštanskih fahova, moguće putem „računa za komunalije“, npr. računa za struju

Europcar može po slobodnom nahođenju da zaključi ili ne zaključi ugovor o iznajmljivanju sa klijentom.

Potrebne su Vam dve kreditne kartice za najam određenih viših klasa vozila:

b) Ko može da vozi? (u daljem tekstu: Vozač)

Ovlašćeni Vozač Vozila je svako fizičko lice koje ispunjava sledeće zahteve:

 • izričito je navedeno i potpuno identifikovano u Ugovoru o iznajmljivanju; to je u principu najmoprimac i to takođe može biti lice koje je registrovani dodatni vozač
 • pružilo je važeću vozačku dozvolu i važeći identifikacioni dokument
 • poseduje vozačku dozvolu za zahtevani period i ima minimalan broj godina kao što sledi

***Oba moraju biti ispunjena

 • Posebna naknada se naplaćuje za vozače mlađe od 25 godina i za vozače starije od 70 godina (Naknada za mlađe/starije vozače). Minimalne/maksimalne godina starosti se ne mogu prevazići rezervisanjem dodatne Naknade za mlađe/starije vozače. Maksimalni uzrast vozača za sve grupe vozila je 75 godina starosti.
 • Najmoprimac je u obavezi da, na zahtev Europcar-a, navede ime i adresu svih vozača, ukoliko nisu već navedeni u samom ugovoru o iznajmljivanju. Vozači su agenti najmoprimca.
 • Ukoliko vozilom upravlja drugo lice (dodatni vozač), dodatna naknada se povećava za svakog dodatnog vozača.

c) Ko ne može da vozi Vozilo?

Nijedno lice koje nije izričito navedeno / identifikovano u Ugovoru o iznajmljivanju nije ovlašćeno da vozi Vozilo. Pored toga, svako lice koje ne može da pruži važeći identifikacioni dokument kao što je navedeno u odeljcima 2 a) i 2 b).

Ako Vi dozvolite neovlašćenom licu da vozi Vozilo, onda se ovo smatra kršenjem T&C i Vi ste odgovorni za sve posledice koje mogu nastati kao rezultat, uključujući mogućnost odgovaranja pre Europcar-om za štetu izazvanu od strane Vas i/ili neovlašćenog lica.

U takvim okolnostima, neovlašćeni vozač neće biti pokriven osiguranjem ili proizvodima za zaštitu ponuđenim preko Europcar-a. Primenjuje se samo osiguranje od sopstvene odgovornosti (obavezna zaštita).

Europcar zadržava pravo dodatne naplate penala za neovlašćenu vožnju u slučajevima kada je to dokazano, a po tabeli ispod (vrednosti su bez PDV-a). Ovaj penal ne zavisi od eventualnog štetnog događaja na vozilu i nije vezan za to.

*PDV je uključen u cenu

 

3) GDE MOGU DA VOZIM VOZILO (UGOVORNA TERITORIJA)

Najmoprimac i vozač ne smeju da koriste vozilo izvan ugovorne teritorije. Ugovorna teritorija je Evropa, sa izuzetkom dole navedenih teritorija koje se ne mogu koristiti. Vozač je u obavezi da plati naknadu za prelaz granice od 9,60 € po danu iznajmljivanja, a maksimalno 96,00 € za najam tokom kojeg dolazi do prelaska granice.

Nedozvoljene teritorije i države za sve kategorije vozila su:

 • Turska, Rusija i sve bivše republike SSSR
 • ostrva i ostrvske države
Ako imate neka pitanja, molimo kontaktirajte naš Korisnički servis na +382 69 214 135..

 

Molimo imajte u vidu da morate da poštujete zakon, naročito propise automobilskog saobraćaja i obavezu plaćanja putarine u zemljama u kojima vozite Vozilo. Kao najmoprimac i vozač, odgovorni ste za sva potraživanja nastala usled odgovornosti vlasnika vozila tokom perioda iznajmljivanja.

 

4) ODGOVORNOST ZA ROBU PREVOŽENU IZNAJMLJENIM VOZILOM

Obaveštavamo Vas da Europcar ne pokriva robu unetu u vozila. Stoga, Europcar ne može biti odgovoran za izgubljenu dobit i povezane gubitke u poslovanju u kontekstu sprovođenja najma.

 

5) KOJE SU MOJE OBAVEZE PREMA VOZILU?

Kada iznajmljujete vozilo od Europcar-a, Vi i/ili svi Vozači morate poštovati sledeće odredbe:

 • Vi i/ili svi Vozači morate vratiti Vozilo i ključeve, dodatke i dokumentaciju Europcar-u na dogovoreno mesto povratka, u vreme i datum isteka navedenih u Ugovoru o iznajmljivanju. Europcar dozvoljava period tolerancije od 29 minuta na kraju iznajmljivanja. Vozilo mora biti vraćeno u stanju u kojem ga je Europcar Vama dao na početku Perioda iznajmljivanja. Ukoliko ne vratite Vozilo na način gore naveden, Europcar će preduzeti sve neophodne mere navedene u ovim odredbama, a naročito u članu 11 (Koja je politika vraćanja Vozila).
 • Ako nameravate da vozite Vozilo van ugovorne teritorije, treba da proverite prilikom plaćanja da vozilo ima odgovarajuću opremu u skladu sa lokalnim saobraćajnim propisima zemlje u koju Vi i/ili Vozač idete ili koju prelazite.
 • Vi i/ili Vozač morate razumno da vozite Vozilo u skladu sa primenjivim zakonima i propisima o automobilskom saobraćaju i treba da obezbedite da ste Vi i/ili Vozač upoznati sa svim relevantnim lokalnim saobraćajnim propisima. Odgovorni ste za sva plaćanja, dažbine, putarine, kazne i novčane kazne povezane sa upotrebom vozila i tražene od Europcar-a, u onoj meri u kojoj je najmoprimac odgovoran za njih.
 • Vi i/ili svaki Vozač morate da obezbedite da su sav prtljag i roba prevožena u Vozilu obezbeđeni u onoj meri koja neće oštetiti Vozilo ili predstavljati rizik po putnike. Morate razmotriti trenutne propise o bezbednom opterećenju.
 • Vi i/ili Vozač morate čuvati Vozilo sa najvećom pažnjom, kao dobar vlasnik, i u svim okolnostima se morate pobrinuti da je zatvoreno, da na vidnom mestu nema vrednih ličnih stvari zbog kojih bi moglo nastati obijanje vozila i da je vozilo zaštićeno uređajima za zaštitu od krađe kada je parkirano ili ostavljeno bez nadzora.
 • Vi i/ili Vozač ne smete voziti Vozilo dok su Vam sposobnosti upravljanja umanjene, naročito pod dejstvom alkohola ili droga, ili u slučaju bolesti.
 • Vi i/ili Vozač ćete biti obezbeđeni Vozilom koje je spremno za vožnju, provereno i napunjeno svim neophodnim radnim materijalima. Tokom perioda iznajmljivanja, Vi i/ili Vozač treba da dopunite Vozilo odgovarajućim tipom radnih materijala (npr. gorivo, ulje, tečnost za vetrobran, antifriz), po potrebi. Ukoliko se sipa neodgovarajuće gorivo i ukoliko ne pokažete da se greška može pripisati trećoj strani, bićete odgovorni za sve troškove nastale prilikom transporta Vozila i/ili popravke izazvane štete, izračunate na osnovu pravila opisanih u donjem odeljku (Šteta naneta Vozilu). Ovo nije primenjivo ako možete da dokažete da je sipanje pogrešnog goriva izazvala treća strana.
 • Pušenje nije zabranjeno u svim vozilima, ukoliko nije naročito naglašeno. U vozilima u kojima je zabranjeno pušenje, Europcar ima pravo potraživanja paušalne nadoknade od 150,00 EUR za svaki slučaj kršenja zabrane od strane najmoprimca ili treće strane imenovane od strane najmoprimca. Najmoprimac ima pravo da dokaže da nije došlo do štete ili da je ona znatno niža od paušalnog iznosa.
 • Vi i/ili Vozač ne možete koristiti Vozilo ili dozvoliti da se Vozilo koristi:
 • za ponovno iznajmljivanje, hipoteku, zalog, prodaju ili kao bilo koji vid garancije, ne samo Vozilo ili bilo koji njegov deo, već i Ugovor o iznajmljivanju, ključevi, dokumentacija, oprema, alat i ostalo izričito odobreno od strane Europcar-a,
 • za prevoz broja lica koji je veći od onog navedenog u registracionoj potvrdi Vozila,
 • za prevoz zapaljive i/ili opasne robe, otrovnih, štetnih i/ili radioaktivnih proizvoda ili robe koja krši trenutne zakonske odredbe (pod uslovom da Vas takvo izuzeće ne sprečava u zadovoljavanju svakodnevnih potreba koje ne krše primenjive zakone i čiji prevoz odgovara normalnoj upotrebi iznajmljenog Vozila)
 • za prevoz robe čija težina, količina i/ili zapremina prelaze one dozvoljene u saobraćajnoj dozvoli i/ili izveštaju sa tehničkog pregleda Vozila,
 • za trkanje, terensku vožnju, čak i ako su trkačke staze otvorene za javnost radi testiranja i vežbe (takozvana turistička upotreba), testove pouzdanosti, testove brzine ili učestvovanje u relijima, takmičenjima ili ispitivanjima, na bilo kojoj lokaciji, zvaničnoj ili ne,
 • za prevoz živih životinja, izuzimajući kućne ljubimce i/ili domaće životinje u odgovarajućim transportnim boksovima za životinje. Troškove neophodnog čišćenja snosi najmoprimac. Vanredni troškovi čišćenja su izračunati na vremenskoj i materijalnoj osnovi i naplaćeni u minimalnom paušalnom iznosu od 150,00 EUR. Najmoprimac ima izričito pravo da dokaže da nije došlo do štete ili da je ona znatno niža od paušalnog iznosa,
 • za davanje časova vožnje, vožnju uz pratnju,
 • za guranje ili vuču drugog vozila ili prikolice (osim u slučajevima kada je iznajmljeno Vozilo već opremljeno kukom za vuču pri čemu je maksimalno opterećenje u skladu sa primenjivim zakonom),
 • na pošljunčanim putevima ili putevima čija površina, veličina ili stanje održavanja predstavlja rizik po Vozilo, kao što su plaže, neprohodni putevi, šumski putevi, planine, itd. ili na svim putevima koji nisu odobreni i asfaltirani putevi,
 • za činjenje namernih prestupa,
 • za transport bilo kojom letelicom
 • Unutar traka sa zabranom saobraćaja u lukama, na aerodromima i/ili uzletištima i/ili analognim ili sličnim mestima nedostupnim za javni saobraćaj, ili u rafinerijama i po posedu i u objektima naftnih kompanija bez izričitog pisanog odobrenja Europcar-a. Ukoliko Europcar da saglasnost u pogledu gorepomenutog, Europcar Vas obaveštava o osiguranju treće strane koje može biti primenjivo u ovom slučaju ili na sve njegove dodatke,
 • za prevoz putnika za naknadu ili nagradu (na primer u svrhu deljenja troškova prevoza), što može varirati u zavisnosti od okolnosti.
 • za probijanje carine i ostale prekršaje, čak i ako su kažnjivi po zakonu samo na mestu prekršaja.
 • za sve ostale upotrebe izvan upotreba u skladu sa ugovorom.
 • Tokom iznajmljivanja, morate preduzeti sve neophodne mere zaštite da biste Vozilo zadržali u istom stanju u kojem ste ga preuzeli. Naročito, Vi i/ili Vozač morate da obavljate uobičajeni pregled stanja Vozila, kao što je nivo vode i ulja, pritisak u gumama.

Možete biti smatrani odgovornim od strane Europcar-a za sve štetne posledice nastale iz kršenja gore navedenih obaveza. Molimo imajte u vidu da neispunjavanje gore navedenih obaveza može ograničiti pravo nadoknade štete koju možete tražiti.
Tako, u slučaju kršenja gorenavedenih obaveza, Europcar zadržava pravo da zahteva trenutno vraćanje Vozila i naplatu troškova za naknadu štete.

 

6) KOJE SU USLUGE MOBILNOSTI UKLJUČENE AKO IZNAJMIM SAMO VOZILO?

Osnovni iznos iznajmljivanja uključuje sledeće usluge mobilnosti:

USLUGE MOBILNOSTI
Autoodgovornost treće strane
Osiguranje za štetu nastalu na vozilu (u daljem tekstu: CDW), uz odbitnu franšizu
u zavisnosti od proizvoda ili u zavisnosti od različitih individualnih ugovora
Delimično osiguranje od opšte odgovornosti, sa odbitnom franšizom u zavisnosti od proizvoda ili u zavisnosti od različitih individualnih ugovora, uključujući Osiguranje za krađu / gubitak vozila (u daljem tekstu: THW)
Uključujući kilometražu odabranu tokom rezervacije
Tehnička pomoć za Vozilo u slučaju kvara radnog stanja Vozila koji nije izazvan od strane najmoprimca i/ili Vozača (Pomoć u hitnim slučajevima)

 

7) KOJE SU OSTALE USLUGE MOBILNOSTI KOJE NISU UKLJUČENE U NAJAM?

Europcar Vam predlaže nekoliko dodatnih usluga navedenih u Preporučenom cenovniku, Dodatak 2.

 

8) ŠTA JE UKLJUČENO U PLAĆENU CENU?

Podaci koje navedete Europcar-u u vreme rezervacije (kao što je trajanje iznajmljivanja ili Vaš uzrast i uzrast svih ostalih dodatnih vozača) imaju uticaj na cenu koju plaćate. Sve promene tih podataka stoga mogu da označavaju i promenu cene. Cjena iznajmljivanja je ona na snazi u vreme rezervacije ili u vreme kada napravite naknadne promene u Vašoj rezervaciji.

Cjena koju plaćate se sastoji od sledećih troškova:

 • Naplata iznajmljivanja Vozila za ugovoreni broj kalendarskih dana (ovo uključuje standardne usluge mobilnosti navedene iznad)
 • Period iznajmljivanja u zavisnosti od ugovorene tarife izračunate nedeljivo od vremena preuzimanja vozila
 • Sve ostale usluge mobilnosti koje izaberete da dodate daljim troškovima
 • PDV
 • Sve dodatne naknade koje su lično povezane sa Vama i dodatnim Vozačima (na primer: Naknada za mlade vozače, za vozače mlađe od 25 godine).

Sklapanjem ugovora sa Europcar-om, izričito dozvoljavate Europcar-u da tereti Vaše sredstvo plaćanja za sve nenaplaćene iznose iznamljivanja. U tom pogledu, dajete izričitu saglasnost u poslovnici Europcar-a kada našem agentu dajete sredstvo plaćanja pre preuzimanja vozila.

 

9) KOJE SU OSTALE NAKNADE / TROŠKOVI KOJE MORAM DA PLATIM?

 • Depozit. Povrh cene iznajmljivanja koju ste unapred platili tokom rezervacije, ili koju plaćate pri preuzimanju vozila ili pri prijavi, Europcar od Vas zahteva da ostavite depozit. Ako plaćate kreditnom karticom, depozit uzima oblik predovlašćenja banke. U svakom slučaju, iznos depozita ostaje u Europcar poslovnici.
 • Iznos depozita se određuje putem različitih kriterijuma (kao što su kategorija vozila koje iznajmljujete od Europcar-a, Period iznajmljivanja i ostale usluge mobilnosti koje možete naručiti prilikom preuzimanja). Ostale odlike Vaše rezervacije takođe mogu uticati na iznos depozita. Ako su Vam potrebne dodatne informacije koje se tiču depozita, molimo pogledajte donji stav Moram li da platim depozit pre podizanja Vozila?.
 • Europcar takođe može naplatiti različite troškove i naknade koje se moraju primeniti u vezi sa nezgodama koje su nastale tokom Perioda iznajmljivanja i/ili usled načina korišćenja Vozila. Cene (bez PDV) ovih troškova i naknada su navedene u Preporučenom cenovniku, Dodatak 2, priloženom uz imejl potvrde i dostupnom u poslovnici Europcar-a i/ili na veb-sajtu Europcar-a.
  Takvi troškovi i naknade obuhvataju, bez ograničenja:
 • Administrativne naknade za obradu kazni ili putarina. Molimo obratite pažnju da su takve administrativne naknade plative povrh kazne ili putarine na koju se odnose, a Vi snosite punu odgovornost za plaćanje takvih kazni i putarina. Plaćanje dodatka za prikolicu je isključivo odgovornost najmoprimca kamiona ili vlasnika prikolice, po potrebi.
 • Naknade za čišćenje Vozila vraćenog u neprihvatljivom i/ili prljavom stanju ili ispunjenog neprijatnim mirisom. Vanredni troškovi čišćenja su izračunati na vremenskoj i materijalnoj osnovi i naplaćeni u minimalnom paušalnom iznosu od 150,00 EUR. Najmoprimac ima izričito pravo da pokaže da nije došlo do štete ili da je ona znatno niža od paušalnog iznosa.
 • Naknada za štete koje nisu pokrivene autoosiguranjem: štete na donjem postroju vozila i na enterijeru vozila.
 • Naknade za izgubljene ili ukradene ključeve.
 • Naknade za obradu odštete po zahtevu.
 • Troškovi goriva korišćenog tokom Perioda iznajmljivanja, uključujući naplatu usluge dopune goriva.
 • Sledeće dodatne posebne naknade i troškove (i) dodatne troškove u vezi sa iznajmljivanjem u poslovnicama lociranim na aerodromima i železničkim stanicama; (ii) troškove vraćanja vozila u Europcar poslovnicu drugačiju od one iz koje je Vozilo preuzeto; (iii) produženje iznajmljivanja; (iv) troškovi dodatnih kilometara koji prelaze ugovorom određene kilometre.

 

10) NA ŠTA TREBA DA OBRATIM PAŽNJU KADA PREUZIMAM VOZILO?

Ako primetite očigledne nedostatke ili štetu koja nije opisana u Ugovoru o iznajmljivanju, onda se postarajte da se doda napomena i da Vi i Europcar agent potpišete promenu dokumenta. Ovo se takođe odnosi na sve očigledne nedostatke ili štetu na rezervisanim dodacima.

 

11) KOJE SE PROCEDURE PRIMENJUJU PRI VRAĆANJU VOZILA?

Vozilo treba da vratite u Europcar poslovnicu, najkasnije na dan i u vreme prikazano u Ugovoru o iznajmljivanju.

 • Vraćanje Vozila tokom radnog vremena Europcar poslovnice
   

  Možete vratiti Vozilo u drugu Europcar poslovnicu za cenu navedenu u Preporučenom cenovniku, Dodatak 2, priloženom uz imejl potvrde, ukoliko ste rezervaciju napravili na daljinu. Ovaj dokument se može pogledati i na licu mesta, u poslovnici i/ili na Europcar veb-sajtu.

  Period iznajmljivanja se završava kada vratite Vozilo u Europcar poslovnicu i predate ključeve Vozila i registraciona dokumenta Europcar agentu ili predstavniku.

  Svako vraćanje Vozila pre datuma i vremena navedenog u Ugovoru o iznajmljivanju ne daje povod za povraćaj novca.

  Kada vratite Vozilo u Europcar, morate iskoristiti priliku da pregledate Vozilo zajedno sa Europcar agentom ili predstavnikom i da sapotpišete izveštaj o šteti prilikom vraćanja vozila.

  Na Vaš zahtev, Europcar Vam daje potpisani dokument kojim Europcar navodi da je Vozilo pravilno vraćeno Europcar-u.

  Europcar se ne može smatrati odgovornim za eventualnu imovinu i/ili predmete koje ste zaboravili u Vozilu, osim ukoliko možete da dokažete da su imovina i/ili predmeti nestali u okviru odgovornosti Europcar-a.

 • Usluga vraćanja van radnog vremena
   

  Europcar preporučuje vraćanje Vozila tokom radnog vremena poslovnice. Međutim, da bi se ispunile specifične potrebe klijenata, Europcar nudi dodatnu uslugu van radnog vremena u određenim poslovnicama. Možete naći Europcar 24h poslovnice i poslovnice sa produženim radnim vremenom.

  Ukoliko odaberete ovu uslugu van radnog vremena, Europcar ima pravo da sastavi izveštaj o stanju Vozila bez Vašeg prisustva i nakon predaje ključeva.

  Naročito, treba da prijavite sve nezgode i/ili štetu koja utiče na stanje Vozila u dokumentu koji se nalazi u fascikli sa dokumentima vozila, u pretincu.

  U zavisnosti od dostupnih sistema i informacija koje ste dobili od Europcar-a, ovaj dokument mora ostati u Vozilu ili se mora vratiti sa ključevima u „kutiju za vraćanje ključeva“, predviđenu u tu svrhu.

  Molimo obratite pažnju da se Ugovor o iznajmljivanju ne završava automatski nakon ostavljanja ključeva: Vozilo ostaje na parking mestu gde ste ga parkirali do otvaranja Europcar poslovnice, koja će preduzeti pregledanje Vozila i okončati Ugovor o iznajmljivanju. Stoga, Europcar Vas podseća da morati parkirati Vozilo na prostor predviđen u tu svrhu, tako da Vozilo ne predstavlja opasnost za druge i ne ometa saobraćaj, na način naveden u saobraćajnim propisima. Dokumenta vozila ostaju u pretincu vozila. Ukoliko se Vozilo pregleda u kasnijem trenutku - tokom otvaranja poslovnice - Europcar Vam preporučuje da slikate Vozilo da biste imali dokaze o datumu i stanju u kojem je Vozilo vraćeno, nakon parkiranja i pre ostavljanja ključeva.

  Kada se izvrši pregled i u slučaju štete, Europcar će Vas obavestiti o ovome.

  Europcar se ne može smatrati odgovornim za eventualnu imovinu i/ili predmete koje ste zaboravili u Vozilu, osim ukoliko možete da dokažete da su imovina i/ili predmeti nestali u okviru odgovornosti Europcar-a.

 • Vraćanje Vozila bez Vašeg prisustva i tokom radnog vremena Europcar poslovnice
   

  Ukoliko niste u stanju i/ili odbijate da pregledate Vozilo zajedno sa Europcar agentom ili predstavnikom, Europcar je ovlašćen da sam pregleda Vozilo bez Vašeg prisustva i da registruje Vaše odbijanje pregledanja inventara.

  Primenjuje se ista procedura kao ona gore opisana (videti 11 - b).

 • Kasno vraćanje Vozila
   

  U slučaju da Vozilo nije vraćeno na dan naveden u Ugovoru o iznajmljivanju i ukoliko odmah ne obavestite Europcar o zakasnelom vraćanju, Europcar smatra da je Vozilo protivpravno prisvojeno i ima pravo da slučaj prijavi nadležnim lokalnim vlastima.

  U tom slučaju, Europcar ima pravo da naplati svaki dodatan dan po tekućoj tarifi iznajmljivanja; ukoliko ne pokažete da više ne raspolažete Vozilom ne svojom krivicom ili da nevraćanje Vozila nije nastalo Vašom krivicom; i potražuje od Vas svu štetu i gubitke pretrpljene od strane Europcar-a i sve kazne, putarine, novčane kazne i sankcije koje pripadaju Vozilu kao rezultat potraživanja izdatih od stranih javne uprave u svrhu identifikovanja počinioca ili razjašnjenja ostalih okolnosti koje se odnose na kršenje ili krivični postupak.

  Europcar takođe ima pravo da počne sudski postupak radi zahtevanja trenutnog vraćanja Vozila. U tom slučaju, zaštita i dodatne ugovorne usluge nisu na snazi.

 

12) ŠTETA NANETA VOZILU

U slučaju razlika u stanju Vozila opisanom pri preuzimanju i identifikovanom pri povratku, plaćate iznos dole definisan ukoliko ste Vi ili Vozač skrivljeno izazvali štetu.

Molimo obratite pažnju da, u zavisnosti od pretrpljene štete i tipa zaštite na koju ste se pretplatili preko Europcar-a (videti Europcar Odredbe osiguranja i zaštite priložene uz imejl potvrde i dostupne u svim Europcar poslovnicama i/ili na Europcar veb-sajtu), može, ali ne mora Vam biti naplaćen pun ili delimičan iznos troškova popravke.

U svakom slučaju, moći ćete da osporite štetu i njihovo fakturisanje delanjem u skladu sa odredbama člana 26.

 • Šteta identifikovana nakon vraćanja Vozila i u Vašem prisustvu

  Ukoliko je neka šteta identifikovana po vraćanju Vozila i po obavljenom pregledu, u Vašem prisustvu i u prisustvu Europcar agenta ili predstavnika, i ukoliko priznate štetu potpisivanjem izjave o vraćanju Vozila, sledeće odredbe su primenjive u zavisnosti od obima štete:

  • Laka šteta, manja neznatna šteta na Vozilu, bez menjanja mogućnosti dostavljanja u poslovnicu i omogućavanja kretanja u skladu sa odredbama saobraćajnih propisa (kao što su, na primer, bez ograničenja: laku udari po vetrobranu i nedostajući delovi), naplaćuje se u skladu sa Preporučenim Europcar cenovnikom štete (dostupnom u svakoj Europcar poslovnici i na našem web-sajtu).
  • Sva ostala šteta koja nije uključena u gorepomenuti Preporučeni cenovnik i/ili ostala ozbiljnija šteta (znatna šteta koja utiče na dostavljanje Vozila u poslovnicu i koja zahteva privremenu imobilizaciju radi popravke kao što su, na primer, bez ograničenja: oštećena limarija), procenjuje se od strane nezavisnog stručnjaka i naplaćuje se u skladu sa izveštajem stručnjaka ili procenom troškova od strane nezavisnog auto-servisa.

  Ako osporite štetu ili njihovo fakturisanje odbijanjem da potpišete izjavu o vraćanju Vozila, Europcar primenjuje proceduru opisanu ispod (videti član 12-b).

 • Šteta identifikovana u slučaju vraćanja van radnog vremena i bez Vašeg prisustva.

  Ukoliko se šteta identifikuje tokom pregleda Vozila od strane agenta ili predstavnika bez Vašeg prisustva, Europcar će Vam poslati sledeća dokumenta:

  • izjavu o vraćanju Vozila koja opisuje svu identifikovanu štetu
  • slike štete
  • Procenu (određivanje cene) troškova popravki koja varira u zavisnosti od prirode štete
   (videti iznad, član 12-a) stav 2) i administrativnih troškova za tretiranje štete i imobilizaciju Vozila.

  Moći ćete da osporite identifikovanu štetu i njihovo fakturisanje u roku od 14 dana nakon slanja dokumenta (putem emejla ili redovne pošte).

  Ako ne osporite ili opravdate štetu unutar gorenavedenog perioda od 14 dana, Europcar zadržava pravo da Vam fakturiše troškove identifikovane popravke ako ste Vi ili najmoprimac skrivljeno izazvali štetu.

  Europcar zadržava pravo da isključi najmoprimca i/ili Vozača ako su izazvali izuzetno veliku količinu štete.

 • Zajednička pravila
 • Molimo obratite pažnju da, u zavisnosti od pretrpljene štete i tipa zaštite na koju ste se pretplatili preko Europcar-a (videti Europcar Odredbe osiguranja i zaštite priložene uz imejl potvrde i dostupne u svim Europcar poslovnicama i/ili na Europcar veb-sajtu), može, ali ne mora Vam biti naplaćen pun ili delimičan iznos troškova popravke.

  U svakom slučaju, moći ćete da osporite štetu i njihovo fakturisanje delanjem u skladu sa odredbama člana 26..

 

13) ŠTA SE OČEKUJE OD MENE U POGLEDU ODRŽAVANJA VOZILA?

Tokom iznajmljivanja, morate preduzeti sve neophodne mere zaštite da biste Vozilo zadržali u istom stanju u kojem ste ga preuzeli.

Treba da pazite na sve signale kontrolnih lampica na instrument tabli Vozila i da preduzmete sve neophodne aktivnosti za zaštitu u skladu sa uputstvom za upotrebu. Ako imate neka pitanja, molimo kontaktirajte naše Upravljanje hitnim slučajevima na +382 69 214 135.

Bićete obavešteni o sledećem intervalu servisiranja (menjanje ulja i filtera) na početku iznajmljivanja. U obavezi ste da poštujete ovo pravilo i da sprečite kršenje intervala servisiranja iznajmljenog vozila. U tom slučaju, može Vam se naplatiti Naknada za izgubljenu garanciju u vrednosti od 600 do 6.000 EUR.

Sve izmene i mehaničke intervencija na Vozilu su zabranjene bez prethodnog pisanog odobrenja Europcar-a. Ukoliko se prekrši ovo pravilo, morate snositi pravilno opravdane troškove vraćanja Vozila u isto stanje u kojem ste ga preuzeli.

Najmoprimac može izvršiti popravke koje su neophodne da bi se obezbedila radna i putna sigurnost vozila, sprovedene do maks. iznosa od 50,00 EUR, bez daljih implikacija. Veće popravke se mogu izvesti isključivo uz saglasnost Europcar-a. Europcar snosi troškove popravke ukoliko su proizvedeni relevantni računi, osim ako najmoprimac nije odgovoran za štetu, videti 23.

Bićete smatrani odgovornim od strane Europcar-a za sve štetne posledice nastale iz kršenja gorenavedenih obaveza.

 

14) ŠTA DA RADIM U SLUČAJU NEZGODE, MEHANIČKOG KVARA ILI KRAĐE VOZILA?

U slučaju nezgode ili remećenja radnog stanja Vozila usled tehničkih nedostataka koji Vas sprečavaju da nastavite putovanje i/ili Vas primoravaju da zaustavite Vozilo da biste sprečili kvar, pružamo Vam usluge Upravljanja hitnim slučajevima, uključene u cenu iznajmljivanja. Uslovi ove usluge Upravljanja hitnim slučajevima su predstavljeni u Dodatku 1 tekućih T&C. U pomenutim slučajevima treba da kontaktirate našu uslugu Upravljanja hitnim slučajevima na broj telefona +382 69 214 135.

Obavestićemo policiju i Europcar odmah nakon nezgode, požara, krađe, divljih životinja i drugih incidenata. Potraživanja protivne strane ne moraju biti razmatrana. Čak i ako je šteta neznatna, najmoprimac pravi pisani izveštaj sa nacrtom, bez odlaganja. Izveštaj o nezgodi mora da uključuje naročito ime i adresu umešanih lica i svih svedoka, kao i registracioni broj umešanog vozila.

U slučaju krađe Vozila, odmah ćete priložiti Europcar-u kopiju izveštaja o krađi podnetog lokalnim policijskim vlastima, zajedno sa ključevima i zvaničnim dokumentima Vozila, ukoliko i oni nisu ukradeni.

 

15) KADA ĆU PRIMITI FAKTURU I PLATITI IZNAJMLJIVANJE?

Primićete konačnu fakturu kada su svi elementi iznajmljivanja rešeni, najranije jedan dan nakon datuma vraćanja Vozila.
Plaćate ili Vam se naplaćuje pun iznos u jednom ili više delova, ili Europcar pravi direktno zaduženje putem dogovorenog načina plaćanja u zavisnosti od proizvoda i načina plaćanja.

 • Možete odlučiti da platite unapred (plaćanje unapred internet rezervacije, putem našeg kontakt centra ili u Europcar poslovnici) iznajmljivanje koje uključuje dnevnu naknadu iznajmljivanja Vozila i dodataka tokom Perioda iznajmljivanja, kao i sve dodatne usluge mobilnosti. Način plaćanja se zadužuje za dogovoreni iznos. Primićete potvrdu o rezervaciji uključujući plaćanje unapred. Pored toga, iznos plaćanja unapred se navodi u konačnoj fakturi i oduzima se od eventualnog ukupnog iznosa koji se (tek) plaća.
 • Ako odlučite da ne platite unapred iznajmljivanje u vreme rezervacije, iznos depozita plus iznos iznajmljivanja Vozila i svih dodataka, sve dodatne usluge ili vozači ili zaštite koje odaberete pre preuzimanja Vozila biće prikazani u Ugovoru o iznajmljivanju, koji morate da odobrite i potpišete pre preuzimanja Vozila. Konačan i ukupan iznos iznajmljivanja biće naplaćen i fakturisan u vreme vraćanja Vozila na kraju Perioda iznajmljivanja.

Sve dodatne naknade i troškovi biće naplaćeni kada vratite Vozilo (ukoliko se mogu izračunati u to vreme).

Ukoliko ste napravili dodatne troškove, kao što su kazne ili šteta izazvana na Vozilu, identifikovana bez Vašeg prisustva, Europcar će kasnije naplatiti ove troškove i primenjive administrativne naknade, sve ove administrativne naknade (naknade za upravljanje štetom, naknade administrativnih kazni), kada Europcop postane svestan svih troškova.

U tom pogledu, imate period od četrnaest (14) dana, počev od datuma slanja (putem imejla ili redovne pošte) obaveštenja o naplati, da osporite i opravdate svoju odgovornost za te naknade. U slučaju da nema osporavanja ili opravdanja u toku gorenavedenog perioda, iznos tih naknada se naplaćuje.

Faktura Vam se šalje elektronskim putem, ukoliko ste prethodno dali saglasnost. Ako odbijete da fakturu primite elektronskim putem, možete odabrati da primite papirnu fakturu.

Ukoliko se plaćanje vrši direktnim zaduženjem, ugovara se obaveštenje od jednog dana unapred, koje se ispunjava slanjem obaveštenja o zaduženju.

Pored toga, ako datum valute prikazan na fakturi istekne i ako ne platite nakon primanja pisanog upozorenja, morate da platite zateznu kamatu od 5% iznad relevantne osnovne kamate, ako ste korisnik. Zatezna kamata je 8% iznad relevantne osnovne kamate, ako ste poslovni korisnik. Najmoprimac može da prikaže da je stvarni gubitak usled neizvršenja obaveze manji.

Ako neizvršenje obaveze najmoprimca čini neophodnim angažovanje agencije za naplatu dugovanja, onda najmoprimac mora da snosi nastale troškove ako nije bio očigledno nesposoban da plati ili ako nije želeo da plati, i takođe nije osporio osnov potraživanja.

Ako se iznos fakture ne plati do datuma valute, morate da platite zateznu kamatu pored iznosa sa neplaćene fakture.

 

16) ŠTA AKO ŽELIM DA OTKAŽEM ILI IZMENIM REZERVACIJU?

 • Izmene
   

  Možete da izmenite Vašu rezervaciju, bez naknade, pod uslovom da obavestite Europcar najmanje 24 časa pre početka iznajmljivanja.

  Molimo imajte u vidu da nove cene iznajmljivanja mogu biti primenjive ako izmenite rezervaciju.

  Izmene rezervacije se mogu izvršiti kontaktiranjem našeg rezervacionog centra na +382 20 653 141 ili na reservations@europcar.me.

 • Otkazivanje
   

  U svrhu ovog odeljka, otkazivanje rezervacije ili nepodizanje Vozila usled više sile znači da ste sprečeni ili odloženi usled rata i drugih sukoba, civilnih nemira, nesreća, lokauta, trgovinskih sporova, embarga ili vladinih zabrana uvoza i izvoza ili ostalih uzroka van razumne (direktne ili indirektne) kontrole.

  • Ako ste platili unapred Vašu rezervaciju preko interneta:

   • Možete da otkažete Vašu rezervaciju, bez naknade, pod uslovom da obavestite Europcar najmanje 24 časa pre početka iznajmljivanja.
   • Ako otkažete rezervaciju upućivanjem obaveštenja Europcar-u manje od 24 časa unapred, unapred plaćeni iznos se refundira u iznosu manjem za 50,00 EUR neto, što je naknada za kasno otkazivanje.
   • Ako niste otkazali rezervaciju i ne dođete u Europcar poslovnicu da preuzmete Vozilo, unapred plaćeni iznos se refundira u iznosu manjem za 50,00 EUR neto, što je naknada za „nepojavljivanje“.
  • Ako niste platili unapred Vašu rezervaciju preko interneta:

   • Možete izmeniti ili otkazati rezervaciju bez naknade do vremena preuzimanja.
   • Ako ne otkažete rezervaciju, a ne preuzmete vozilo u vreme određeno za preuzimanje, naplaćuje se naknada za nepojavljivanje u iznosu od 95,00 EUR.

 

17) ŠTA AKO ŽELIM DA PRODUŽIM UGOVOR O IZNAJMLJIVANJU?

U slučaju da želite da produžite Period iznajmljivanja naveden u Ugovoru o iznajmljivanju, treba da preduzmete sledeće korake:

Ako ne poštujete gorepomenute uslove, odredbe gornjeg odeljka „Vraćanje vozila“ se primenjuju.

 • Za sva produženja manja od 24 časa, pozovite Europcar Korisnički servis na telefonski broj +382 20 653 141.

 • Za sva produženja duža od 24 časa, Vi ćete:

  • Potpisati novi Ugovor o iznajmljivanju ili dopunu prvobitnog Ugovora o iznajmljivanju
  • Predstaviti način plaćanja za produženi period iznajmljivanja.

 

18) KOJA JE POLITIKA GORIVA?

Sva Vozila su opremljena punim rezervoarom goriva. Od Vas se očekuje da vozilo vratiti sa istim nivoom goriva. Molimo obratite pažnju da Europcar može od Vas zahtevati dokaz o kupovini goriva (račun).

Ako niste vratili vozilo sa punim rezervoarom, naplatiće Vam se troškovi nedostajućeg goriva, uključujući naknadu za ponovno sipanje goriva. Molimo pogledajte Preporučeni cenovnik, priložen uz imejl potvrde i dostupan u Europcar poslovnicama i/ili na Europcar veb-sajtu.

 

19) MORAM LI DA PLATIM DEPOZIT PRE PODIZANJA VOZILA?

Kada preuzmete Vozilo, morate da platite depozit. Ako plaćate kreditnom karticom, pravi se ovlašćenje za depozit. Iznos depozita uzima u obzir kategoriju Vozila, Period iznajmljivanja i sve dodatne proizvode i/ili usluge mobilnosti koje ste odabrali prilikom preuzimanja Vozila.

Depozit je namenjen pokrivanju dodatnih troškova iznajmljivanja.

Pravilo računanja primenjeno za određivanje iznosa depozita je maksimalan iznos učešća za kategoriju iznajmljenog vozila + iznajmljivanje + troškovi rezervoara. Ovaj iznos se može umanjiti za neke kategorija automobila nakon kupovine određenih dodatnih paketa osiguranja, koji smanjuju iznos učešća ili naplatu pri krađi.

Iznos je određen u Ugovoru o iznajmljivanju i poslat u imejlu potvrde u vreme rezervisanja.

Ako nisu identifikovani dodatni troškovi iznajmljivanja, onda se depozit vraća na kraju iznajmljivanja. Depozit se vraća preko banke u roku do 8 radnih dana.

 

20) MOGU LI DA PLATIM IZNAJMLJIVANJE STRANOM KREDITNOM KARTICOM?

Da, možete, ali se svako plaćanje vrši u lokalnoj valuti -EUR. Ne možemo vršiti naplatu u stranim valutama. Međutim, bankarski sistem unutar zemlje će konvertovati uplatu u lokalnu valutu.

 

21) ŠTA EUROPCAR RADI DA BI ZAŠTITIO MOJE LIČNE PODATKE?

Europcar ovim obaveštava Klijente o obradi njihovih ličnih podataka. Europcar obrađuje lične podatke Klijenata samo u zakonske svrhe, u onoj meri koja je neophodna za ispunjavanje obaveza Europcar-a, određenih tekućim propisima, ugovornim obavezama, da bi se pružile usluge Klijentima. Europcar koristi lične podatke za sprovođenje poslovnih aktivnosti, na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Europcar može pružiti lične podatke pravnim i fizičkim licima, ili državnim vlastima (policiji, sudu ili sudiji).

Potencijalni korisnici ličnih podataka Klijenata moraju biti regulatorni organi i državne vlasti, kojima je Europcar obavezan da pruži podatke u skladu sa Zakonom. Europcar prikuplja i obrađuje takve podatke u skladu sa Zakonom i dobrovoljnom saglasnošću Klijenta.

Potpisivanjem ovog ugovora, najmoprimac priznaje da je obavešten unapred od strane Europcar-a o pravilima i principima koji se tiču obrade ličnih podataka. Prema gorenavedenom, najmoprimac ovim daje dobrovoljnu saglasnost da Europcar može da obradi lične podatne najmoprimca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

 

22) DA LI SU VOZILA OPREMLJENA UREĐAJEM ZA PRAĆENJE?

Vozila kategorije Luksuzno „L“ (npr. Audi A6, BMW 5er MB – E klasa), Pune veličine „F, G“ (npr. BMX3, MB GLC, Audi Q5, MB GLE), Specijal „X“ (npr. MB GLS, Porsche Cayenne, Porsche Macan, Porsche Boxter, Porsche Panamera) i ostala odabrana vozila mogu biti opremljena tehnologijom koja omogućuje određivanje položaja vozila. Europcar zadržava pravo da opremi dodatne kategorije Vozila uređajem za praćenje. U slućaju da iznajmite tako opremljeno vozilo, morate posebno da date prethodnu pisanu saglasnost da Europcar može da prikupi, sačuva i koristi GPS koordinate i merenje brzine.

 

23) KOJA JE MOJA ODGOVORNOST U SLUČAJU ŠTETE?

a.
Najmoprimac je odgovoran za troškove popravke šteta usled nezgoda, gubitka, krađe ili nepravilnog rukovođenja vozilom ili neispunjenja ugovornih obaveza u skladu sa odredbama 2, 6 i 14 ovih uslova, u slučaju otpisivanja vrednosti zamene vozila manje od preostale vrednosti. Najmoprimac je takođe odgovoran za svu posledičnu štetu, naročito smanjenu vrednost, troškove šlep-službe, troškove tehničkih stručnjaka i naknade za administrativne troškove. Najmoprimac nije odgovoran ako ni najmoprimac ni vozač nisu odgovorni za štetu.

b.
Oslobađanje od obaveza se ugovara prema plaćanju dodatnog iznosa, onda Europcar oslobađa najmoprimca šteta za iznajmljeno vozilo u skladu sa principima osiguranja za štetu nastalu na vozilu (usled sudara), zasnovanog na relevantnim važećim uslovnim uzrocima za AK (opšti uslovi za osiguranje vozila u Crnoh Gor), sa naknadnim odbitnim učešćem plus paušalni iznos od 29,50 EUR. Oslobađanje od obaveza pokriva štetu u nezgodama, tj. u incidentu, naglim delanjem mehaničkom silom sa spoljne strane; oštećenje kočnica, operativna šteta i čista šteta usled loma se ne računaju kao šteta u nezgodama. Oslobađanje od obaveza stoga ne pokriva naročito štetu nastalu usled nepravilnog tretiranja i/ili rukovanja, na primer, putem nepravilnog menjanja brzina ili sipanja pogrešnog goriva, ili usled utovarene robe. Odbitno učešće za svaku štetu zavisi od kategorije Vozila (za vozače mlađe od 25 godine, odbitna franšiza je najmanje 1.200,00 EUR).

*PDV je uključen u cenu

Lista odbitnih učešća primenjivih na relevantna vozila je dostupna u mestu zaključivanja ugovora. Odbitna učešća se primenjuju samo kada nije zaključen zaseban različit ugovor.

c.
Oslobađanje od obaveza ne oslobađa najmoprimca ugovornih obaveza po odredbama 2, 6 i 14 ovih uslova. Najmoprimac je u potpunosti obavezan u slučajevima namernog kršenja ugovornih obaveza, naročito za štetu koja nastaje usled neovlašćenog vozača (odredba 2) ili usled zabrane upotrebe (odredba 6). Ako je najmoprimac namerno napustio mesto nezgode ili prekršio obavezu po odredbi 14, najmoprimac je takođe u potpunosti odgovoran, osim ukoliko kršenje nema uticaja na procenu štetnog incidenta. U slučaju teškog zanemarivanja i kršenja ugovornih obaveza, najmoprimac je odgovoran u onoj meri u kojoj je krivica na najmoprimcu. Najmoprimac je takođe u potpunosti odgovoran za namerno nanetu štetu. Ako je šteta naneta usled teškog zanemarivanja, odgovornost je srazmerna krivici najmoprimca.

d.
Ukoliko je pokrivanje za požar i krađu uključeno, najmoprimac je delimično odgovoran za štetu na staklima, štetu uzrokovanu od strane divljači, vatre i elemenata sa odbitnim učešćem od 160,00 EUR po zahtevu, plus paušalni iznos 29,50 EUR. Najmoprimac ima izričito pravo, u pogledu paušalnog iznosa, da pokaže da nije došlo do štete ili da je ona znatno niža od paušalnog iznosa.

e.
U ostalim slučajevima, primenjuju se zakonske uredbe.

f.
Europcar naplaćuje administrativnu taksu za obradu štete u vrednosti od 36€ bez obzira na nivo kupljenog osiguranja od strane klijenta.

 

24) OGRANIČENJA

Ako je nezgodu zabeležila policija, zahtevi za kompenzaciju od strane Europcar-a upućeni najmoprimcu dospevaju nakon što Europcar ima priliku da pogleda datoteku istrage. Period organičenja počinje najkasnije šest meseci nakon vraćanja vozila. Ako treba pregledati datoteke, Europcar obaveštava najmoprimca bez odlaganja o datumu pregledanja datoteke.

 

25) ODGOVORNOST EUROPCAR-A

Sva odgovornost Europcar-a usled kršenja ugovornih dužnosti je ograničena na slučajeve namernog grubog zanemarivanja, uključujući namerno ili grubo zanemarivanje predstavnika i zaposlenih. Europcar je odgovoran samo u slučajevima lakog zanemarivanja za povrede nanete po život, telo ili zdravlje, za kršenje osnovnih ugovornih dužnosti i za obavezne odgovornosti u skladu sa odredbama zakona o odgovornosti za kvalitet proizvoda. U tom slučaju, odgovornost je ograničena na obim kompenzacije tipičnih ugovornih gubitaka.

 

26) ŠTA SE DEŠAVA U SLUČAJU SPORA U VEZI SA MOJIM IZNAJMLJIVANJEM?

 • Primenjivi zakon
   

  U slučaju spora između Vas i Europcar-a u pogledu Vašeg iznajmljivanja, primenjuju se zakoni Crne Gore - nadležan je sud u Podgorici.

 • Korisnički servis
   

  Molimo kontaktirajte Korisnički servis Europcar-a u zemlji u kojoj ste napravili rezervaciju. Ta zemlja može biti različita od one u kojoj iznajmljujete Vozilo ili od zemlje koja je Vaše mesto boravka.
  Za rezervacije koje ste napravili preko Europcar Crna Gora, možete da kontaktirate Korisnički servis na sledećoj adresi i broju telefona:

  Primero Rent a Car CG d.o.o.
  Zgrada Aerodroma Podgorica
  81000 Podgorica
  Crna Gora
  email: em.racporue@ecivresremotsuc_EM

 • Obaveštenja
   

  Sva obaveštenja koja se šalju Vama i Europcar-u u skladu sa Ugovorom o iznajmljivanju šalju se na adrese navedene u ugovoru, koje Vi i Europcar priznajete kao odabrano sedište za sve svrhe, i sve izmene se moraju preneti drugoj strani.

 • Ugovorna dokumenta
   

  Obavezujuća dokumenta između Vas i Europcar-a su, po redosledu prioriteta, sledeća:

  • Ugovor o iznajmljivanju i njegovi primenjivi posebni uslovi (dokument zaključen s Vama u trenutku naplate ili prvog dana iznajmljivanja)
  • Imejl potvrde (kada ste unapred rezervisali iznajmljivanje)
  • Europcar Odredbe osiguranja i zaštite
  • Preporučeni cenovnik;
  • Tekuće T&C koje se odnose na sva gorenavedena dokumenta.

 

27) DA LI POSTOJI KODEKS PONAŠANJA PRIMENJIV NA INDUSTRIJU IZNAJMLJIVANJA AUTOMOBILA?

Europcar sebe smatra obavezanim kodom ponašanja za industriju iznajmljivanja automobilu, koji je objavio Leaseurope. Možete dobiti više detalja na web-sajtu leaseurope.org.

 

Verzija Jun 2024.

 

 

DODATAK 1 - POMOĆNE ODREDBE I USLOVI


Tokom trajanja Perioda iznajmljivanja ugovorenog sa Europcar-om, imate mogućnost korišćenja usluge Upravljanja hitnim slučajevima, bez dodatne naplate.

Europcar zadržava pravo naplate ovih troškova najmoprimcu u slučaju da najmoprimac i/ili Vozač izazovu korišćenje ove usluge bez posebnog razloga ili samo njihovim delovanjem.

Usluga asistencije sačinjava, između ostalih beneficija

 • Tehničku podršku za iznajmljena vozila
  • Slanje vozila za kvarove
  • Uređivanje i plaćanja troškova šlepanja vozila koje nije bilo umešano u nezgodu ili se pokvarilo i ne može se popraviti na licu mesta
  • Lociranje vozila za zamenu, ako se vozilo ne može popraviti na licu mesta (N.B: ugovor o iznajmljivanju nastavlja validnost do poslednjeg dana iznajmljivanja kao što je prvobitno dogovoreno). Vozilo za zamenu se dostavlja u najkraćem roku, najkasnije u roku od 24 časa nakon što Europcar primi obaveštenje,
  • Prevoz korisnika do poslovnice za iznajmljivanje, gde vozilo za zamenu treba da bude dostupno,
  • Ako se vozilo za zamenu ne može obezbediti, plaća se:
   • ili hotelska soba sa doručkom na jednu noć
   • Ili prevoz taksijem ili vozom do smeštaja ili destinacije u Crnoj Gori ili do mesta odlaska za lica koja nisu građani Crne Gore. Ova beneficija se pruža za najviše 150 EUR za putnička vozila i 120 EUR za vozila specijalne namene.
 • Izuzeća
  • Podrška za iznajmljena vozila
   • Svaka nezgoda ili šteta nastala usled učešća u sportskom događaju, relijima i svim vrstama takmičenja
   • Vozila iznajmljena u Crnoj Gori koja su odvezena u inostranstvo.

 

 

DODATAK 2 Preporučeni cenovnik 2024 - Europcar Crna Gora


Hvala Vam što ste odabrali Europcar.

„Ako dodate bilo koju pomoćnu uslugu koju niste već odabrali prilikom rezervacije, molimo obratite pažnju da cenovnik može varirati između datuma rezervacije i početnog dana iznajmljivanja. Za sve dodatne pomoćne usluge, primenjuju se samo cene primenjive na dan iznajmljivanja.“

Europcar
DODATNA OPREMA CJENA PO DANU MAKSIMALNA CJENA ODGOVORNOST
SEDIŠTE ZA BEBU / DETE 14,52 € 72,60 € 121,00 €
KOLICA ZA BEBU 24,20 € 24,20 € 181,50 €
NAVIGACIONI SISTEM 14,52 € 116,16 € 363,00 €
LANCI ZA SNEG 48,40 € 48,40 € 60,50 €
GARANTOVANI DIZEL 12,10 € 36,30 €  
DODATNE USLUGE CJENA PO DANU MAKSIMALNA CJENA ODGOVORNOST
DODATNI VOZAČ 14,52 € 87,12 €  
NAKNADA ZA RAD NAKON RADNOG VREMENA 36,30 € 36,30 €  
NAKNADA ZA AERODROM 3,63 €    
NAKNADA ZA PRELAZAK GRANICE 9,68 € 96,80 €  
NAKNADA ZA ISPORUKU/PODIZANJE 48,40 € 48,40 € unutar granica grada
NAKNADA ZA ISPORUKU/PODIZANJE 6,05 €/ KM daljina preko 20KM
DOPLATA ZA MLADOG VOZAČA 14,52 € 87,12 €  
DOPLATA ZA STAROG VOZAČA 14,52 € 87,12 €  
IZGUBLJENI KLJUČEVI OD AUTOMOBILA 169,40 € - 726 € 169,40 € - 726 € 169,40 € - 726 €
TROŠKOVI DOPUNE GORIVA 24,20 € 24,20 € po slučaju
NAKNADA ZA PARKIRANJE 36,30 € 36,30 € po slučaju
ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA ŠTETU 36,30 € 36,30 € po slučaju
ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA SAOBRAĆAJNI I KOMUNALNI PREKRŠAJ 36,30 € 36,30 € po slučaju
ZAŠTITA STAKALA I GUMA od 3,63 € 36,30 €  
TAKSA ZA DOMAĆI JEDNOSMERNI NAJAM 72,60 € - 180 € Podgorica - Tivat: 72,60 €
TAKSA ZA VRAĆANJE VOZILA U DRUGOJ POSLOVNICI U ISTOM GRADU 12,10 € 12,10 €  
TAKSA ZA MEĐUNARODNI JEDNOSMERNI NAJAM Molimo pozovite naš rezervacioni centar +382 20 653 141

*PDV je uključen u cenu

 

 

DODATAK 2 - Osiguranje i zaštita (sa uključenim PDV-om)


*iznosi su izražene u € sa uračunatim PDV-om

 

Verzija Jun 2024.

 

Preuzmi uslove najma vozila za fizička lica